سلام

حساب با خدا

دنیا کوچکتر از آنست که دلی را پریشان کنیم      ودنیا بزرگتر از آنست که از آزار کسی پریشان شویم

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد     خیر خواه کسی باش که بد خواه تو باش

 

سلام- دوست عزیز با مطالعه ی دقیق جدول و جمله های زیرجدول مطالب زیادی را باید بیاموزید لطفا برداشت های خود را یاد داشت کنید و به کلاس درس بیاورید و امتیاز بگیرید  مثلا به یک نمونه  توجه کنید: 1- بنده پس از مطالعه ی جدول دریافتم که شکل  بیاوریمS یا   es  فعل برای زمان حال ساده به دو شکل برای فاعل سوم شخص مفرد میباشد یعنی بعداز فعل باید  

منتظر مطالب جدیدتری باشید

نوع زمان

فاعل یا ضمیر فاعلی

فعل(کمکی) یا فعل غیر کمکی

مفعول یا ضمیر مفعولی

بقیه جمله(توضیحات اضافی یا کامل کننده)

قید

 

فاعل

ضمیر فاعلی

فعل(کمکی)

فعل غیر کمکی

مفعول(برای بعضی افعال=افعال متعدی)

  ضمیر مفعولی(برای بعضی افعال=افعال متعدی)

 

حالت

مکان

(زمان)

 

امری

ندارد

ندارد

ندارد

6

7

8

9

10

11

ندارد

 

نهی

/ 0 نظر / 6 بازدید