نقی زارع
Contact me
My Profile
Blog Author(s) نقی زارع
Previous Months Home Archive بهمن ۸٩ More ...
      Learn English ()
سلام by: نقی زارع

حساب با خدا

دنیا کوچکتر از آنست که دلی را پریشان کنیم      ودنیا بزرگتر از آنست که از آزار کسی پریشان شویم

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد     خیر خواه کسی باش که بد خواه تو باش

 

سلام- دوست عزیز با مطالعه ی دقیق جدول و جمله های زیرجدول مطالب زیادی را باید بیاموزید لطفا برداشت های خود را یاد داشت کنید و به کلاس درس بیاورید و امتیاز بگیرید  مثلا به یک نمونه  توجه کنید: 1- بنده پس از مطالعه ی جدول دریافتم که شکل  بیاوریمS یا   es  فعل برای زمان حال ساده به دو شکل برای فاعل سوم شخص مفرد میباشد یعنی بعداز فعل باید  

منتظر مطالب جدیدتری باشید

نوع زمان

فاعل یا ضمیر فاعلی

فعل(کمکی) یا فعل غیر کمکی

مفعول یا ضمیر مفعولی

بقیه جمله(توضیحات اضافی یا کامل کننده)

قید

 

فاعل

ضمیر فاعلی

فعل(کمکی)

فعل غیر کمکی

مفعول(برای بعضی افعال=افعال متعدی)

  ضمیر مفعولی(برای بعضی افعال=افعال متعدی)

 

حالت

مکان

(زمان)

 

امری

ندارد

ندارد

ندارد

6

7

8

9

10

11

ندارد

 

نهی

ندارد

ندارد

ندارد

6

7

8

9

10

11

ندارد

 

حال ساده

2

1

ندارد

6 + s /es فقط برای سوم شخص مفرد

7

8

9

10

11

3

حال استمراری

2

1

am- is- are

 

6 + ing

7

8

9

10

11

now

گذشته ساده

2

1

ندارد

6 + ed/افعال بی قاعده

7

8

9

10

11

4

گذشته استمراری

2

1

Was were

 

6 + ing

7

8

9

10

11

4

آینده ی ساده

2

1

will

 

6

7

8

9

10

11

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= (I- you- he- she- it- we- you- they)

2= (Ali- Reza – Mina – That boy- These girls-…………… وبسیار دیگر)

3= (Every day       every week            every Monday      every …………… وبسیار دیگر)

4= (Yesterday             last ……….              ………… ago)

5= (Tomorrow         soon        next ……...)

6= (Play- come- teach- pray- ………………………………… وبسیار دیگر)

7= (Lunch- books – homework- ……………… وبسیار دیگر)

8= (Me- you- him- her- them- us- it)

9= (بستگی به نظر گوینده جمله دارد یعنی دامنه تغییر آن خیلی زیاد است)

10= carefully- carelessly- well- loudly- …………   (+صفتlyقید حالت=)

11= school- mosque- here- Tehran- Iran- Palestine ………. و بسیار دیگر

 

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts سلام
My Tags 1 (۱) 2 (۱) 3 (۱) 4 (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis